Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 9 – Summary of Student Union Board Meeting 9

25-01-2016 | THS Kårstyrelse, THS Nyheter (THS News)

[Sv.] Igår höll styrelsen sitt nionde möte för året. Där presenterades bland annat en prognos för hur Kårledningens arbete med Verksamhetsplanen går och hur väl arbetet följer budget. Detta kommer att presenteras under nästkommande Kårfullmäktigemöte. Dessutom klubbades en proposition igenom, som var ett förslag på studeranderepresentant i Fakultetsrådet på KTH – ett beslut som Kårfullmäktige sedan kommer att få fatta under deras nästkommande sammanträde. Styrelsen diskuterade även två inkomna interpellationer, en som handlade om kårstyrelsens kommunikation och en som handlade om THS Restaurang. Båda dessa svar kommer finnas tillgängliga i handlingarna till nästkommande Kårfullmäktige. Nästkommande styrelsemöte kommer att vara 15 februari.

[Eng.] Yesterday the student union board had their ninth meeting of the year. There we discussed how the work with the operational plan is going for the THS Management team and how well the work is following the budget. These documents will be presented to the Student Union Council during their next meeting. We also decided upon a proposition about a proposal on student representative in the Faculty Council at KTH, a desicion that the Student Union Council will decide upon during their next meeting. The board also discussed two interpellations, one about the board’s communication and the other one about the THS Restaurant. Both these answers will be available in the meeting documents to the next Student Union Council meeting. Next student union board meeting will be held 15th of February.


Skriven av THS Kårstyrelsen